Achtergrond

Nederland staat voor een grote opgave: de instroom in (dure) zorgvoorzieningen beperken door te voorkomen dat mensen ziek worden of mentale klachten ontwikkelen. Tegelijkertijd ligt er grote druk op de GGZ en onze organisaties:

  • lange wachttijden en toenemende instroom;
  • krappe arbeidsmarkt, inzet van veel ZZP’ers en opleidingsproblematiek;
  • hoge werkdruk en hoog ziekteverzuim;
  • afnemend rendement door maatschappelijke ontwikkelingen, ziekteverzuim en inzet ZZP’ers;
Doel: toekomstbestendige zorg

Door samen te werken willen wij de zorg aan mensen met een complexe psychische hulpvraag nu en in de toekomst toegankelijk houden en duurzaam verbeteren. Wij willen voorkomen dat een vraag een zorgvraag wordt als dat niet nodig is en instroom in duurdere zorgvoorzieningen waar mogelijk
voorkomen.

Onze samenwerking moet leiden tot het efficiënter en effectiever omgaan met schaarse middelen (financiën en personeel) en een aantrekkelijke werkomgeving voor onze medewerkers. Onze samenwerking gaat verder dan samen afstemmen c.q. elkaar informeren rondom onze cliënten. Wij bieden (waar nodig) één aanbod c.q. behandeling richting cliënten waarbij ieder doet waar hij goed in is én de cliënt het ervaart als één organisatie. Wij zorgen voor (het stimuleren van) eigen regie en
empowerment van cliënten/burgers zodat zij maatschappelijk kunnen participeren en aan het werk kunnen (blijven).

Wij dragen bij aan het bevorderen van de mentale gezondheid van alle inwoners (mentaal vitale wijken/woonkernen) en zetten onze expertise in om de inclusie van mensen met een complexe psychische hulpvraag in wijken/ woonkernen te borgen.

Doelgroep

Onze samenwerking richt zich op volwassenen met een ernstige psychische kwetsbaarheid dan wel aandoening (EPK/EPA) in uiteenlopende mate van ernst. Het betreft ook mensen die in een complexe psychosociale situatie zitten waardoor niet op voorhand te bepalen is of er sprake is van EPA/EPK of een combinatie van een common mental disorder (CMD) met een psychosociale kwetsbaarheid.
Wij bieden specialistische begeleiding en behandeling aan deze mensen of geven consultatie en advies aan professionals uit andere domeinen (sociaal domein, huisartsen, gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), jeugdzorg) die hen al ondersteunen om daarmee specialistische begeleiding en behandeling te voorkomen.

Reikwijdte

We focussen ons op twee gebieden: de veiligheidsregio’s Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. Als dit op basis van inhoudelijke en/of organisatorische redenen logisch is, kan de samenwerking uitgebreid worden naar gemeenten aan de randen van deze gebieden. We werken samen in de hele keten: van ambulante voorzieningen in de wijk en resourcegroepen tot maatschappelijke opvang en beschermde behandel- en woonlocaties voor multicomplexe doelgroepen.

Onze uitgangspunten
  • we werken in een netwerk (en niet in een keten): we bieden geïntegreerd en gelijktijdig begeleiding en behandeling;
  • we zijn een netwerkorganisatie met behoud van eigen expertise;
  • we zijn een open netwerk, de samenstelling van de samenwerking kan per regio verschillen;
  • we trekken samen op in de samenwerking met lokale externe partners en het afstemmen van ons zorgaanbod op de lokale behoeften.
Onze visie op begeleiding en behandeling

Vanuit ons specialisme en onze gezamenlijke integrale aanpak werken wij continu aan het normaliseren van de hulpvraag en leren wij van elkaar en de omgeving.
We werken samen volgens de principes van Netwerkpsychiatrie en Herstelondersteunende Zorg zoals vastgelegd in de Generieke module EPA en de Generieke module Herstelondersteuning.

Onze organisaties hebben ieder een eigen achtergrond en een eigen expertise en leggen binnen deze principes eigen accenten. De basis van onze samenwerking zijn concrete projecten, activiteiten en voorzieningen. Vanuit deze ervaringen verdiepen we onze gezamenlijke visie en ontwikkelen we nieuwe methodieken en werkwijzen.

Hoe?

We stellen een meerjarenagenda op met daarin concrete projecten en activiteiten waarop we in de komende periode de focus leggen. De meerjarenagenda wordt ieder jaar geëvalueerd en bijgesteld.

Datum van dit koersverhaal is 20 maart 2024.

Marit
Story title

Ervaringsverhalen

Marit over haar eerste eigen huis en het keukentafelgesprek

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.

Nieuws

Life Goals Festival Nijmegen 2024
Life Goals Festival Nijmegen 2024
3 minuten
De RIBW zoekt jouw hulp!
De RIBW zoekt jouw hulp!
3 minuten