Missie: wij maken mensen sterker

Ieder mens heeft het recht op een betekenisvol leven en om mee te doen in de samenleving. Een ernstige psychiatrische aandoening mag daarbij geen belemmering zijn. De RIBW begeleidt mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Dat doen wij bij wonen en participatie. Dankzij onze sociaal psychiatrische begeleiding is de cliënt beter in staat de regie over de kwaliteit van zijn leven te voeren en mee te doen in de samenleving.

Visie: herstelvermogen van ieder mens

Wij maken het mogelijk dat mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) met maatwerkondersteuning een waardevolle rol kunnen vervullen in de samenleving. Wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet op basis van gelijkwaardigheid. Het doel van onze begeleiding is altijd gericht op herstel, autonomie, zelfregie, participatie en inzet van het sociale netwerk van de cliënt.

Wij werken zowel vraaggericht als motiverend en nemen alleen taken en verantwoordelijkheden van een cliënt over als dit echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld om terugval te voorkomen. De RIBW staat midden in de samenleving en onderhoudt intensieve relaties met partijen in het sociaal domein en de zorg.

Herstelondersteunende zorg

We werken vanuit de visie op herstelondersteunende zorg. Dit betekent dat we luisteren naar wat een cliënt nodig heeft om te herstellen. Zijn of haar talenten, wensen en doelen staan centraal en de cliënt voert zoveel mogelijk eigen regie. We werken vanuit een set principes voor het leer- en veranderproces van de RIBW op dit gebied, namelijk:

  • Je bent eigenaar van je leven
  • Er is ruimte voor je verhaal
  • De persoon zien, in haar/zijn omgeving
  • Ervaringsdeskundigheid (ED) op alle plekken maakt onlosmakelijk deel uit van de HOZ die RIBW Nijmegen & Rivierenland biedt
  • Herstelondersteunende samenwerking en verantwoording
  • Elk herstelproces is uniek
  • In volwaardigheid en veiligheid verbinden

Psychiatrische problemen gaan regelmatig samen met een sociaal isolement. Wij ondersteunen cliënten bij maatschappelijk herstel. Niet alleen door ons te richten op de cliënt, maar ook op zijn/haar familie, de buurt en wijk waarin iemand leeft. Daarmee stimuleren wij ook de samenleving om meer tolerant en inclusief te worden. Ook de afstemming met andere zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties is gericht op een inclusieve cliëntreis, waarbij niet wordt gedacht in hokjes maar in aansluiting.

Strategie: Samen doen wat écht nodig is. Wij zijn er voor je. 

In onze strategie 'Samen doen wat écht nodig is. We zijn er voor je.' bepalen we de focus voor het komende jaar. De personele krapte en de steeds veranderende intensievere hulpvragen van onze cliënten vragen om een goede organisatie van de zorg en betere toerusting van medewerkers en teams. Deze uitdagingen vormden de aanleiding voor de RIBW Nijmegen & Rivierenland om de strategie aan te scherpen. Wat dat precies inhoudt, ontdek je in onderstaande animatie. 

Hier vind je ons bestuursverslag van 2022.