Privacyverklaring cliënten

De verwerking van uw persoonsgegevens bij de RIBW Nijmegen & Rivierenland

 • We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om u herstelondersteunende zorg te kunnen bieden zoals we dat met u hebben afgesproken in uw zorgovereenkomst. We leggen uw persoonsgegevens vast in uw elektronisch cliëntendossier.
 • We verzamelen uw persoonsgegevens om uw ervaring met onze organisatie en de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.
 • Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor interne analyses ten behoeve van de organisatie zoals het verkrijgen van managementinformatie over bijvoorbeeld productie en incidenten.
 • Uw persoonsgegevens worden mogelijk geanonimiseerd gebruikt voor wetenschappelijke of onderwijsdoeleinden.
 • In enkele woonvormen maken we om veiligheidsredenen gebruik van cameratoezicht. Het is helder aangegeven waar dit het geval is.
 • Cookies die via www.ribw-nr.nl geplaatst worden zijn voor het optimaal functioneren van de site, voor analyses op geaggregeerd niveau, en voor marketingdoeleinden van de RIBW zelf. Niet om profielen op te bouwen voor adverteerders/zorgverzekeraars.
 • Wij verkopen nooit uw persoonsgegevens.
 • Indien u besluit toch geen zorg bij ons af te nemen of wij besluiten dat wij u niet de juiste zorg kunnen leveren, maar u al wel persoonsgegevens hebt aangeleverd, zullen wij deze aangeleverde persoonsgegevens verwijderen.

Het delen van informatie met andere partijen door de RIBW

Wij delen uw persoonsgegevens om verschillende redenen met een aantal andere organisaties. Waar nodig hebben wij conform de wet overeenkomsten gesloten om zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan.

We delen alleen persoonsgegevens als daarvoor een geldige reden is, dit noodzakelijk is en in beginsel in overleg met u en in uw aanwezigheid.

Financieel

Voor het sturen van declaraties delen we hiervoor relevante persoonsgegevens zoals het volume van de geleverde zorg met bijvoorbeeld gemeenten, Zorgkantoren of andere bij ons zorg inkopende partijen. We geven het volume afgenomen zorg ook door aan het CAK in verband met de wettelijk verplichte eigen bijdrage voor Wmo- en Wlz-zorg.

Zorginhoudelijk

Voor zorginhoudelijk overleg met de bij uw zorg betrokken ketenpartners zoals behandelaren en huisartsen. Daarnaast delen we relevante informatie met organisaties die belast zijn met het vaststellen of er toegang tot zorg nodig is, zoals met Sociaal Wijkteams, Toegang Beschermd Wonen (GGD Gelderland-Zuid) en het CIZ. Of in het kader van overdracht naar een andere organisatie.

De zorginkopende partijen vragen ons ook informatie aan te leveren over bijvoorbeeld cliënttevredenheid en kwaliteit. Dit zijn dan analyses op organisatieniveau waarin de persoonsgegevens van onze cliënten anoniem zijn verwerkt.

Gegevensuitwisseling - anders dan in deze privacyverklaring genoemd - zullen we alleen doen met uw toestemming. De toestemming wordt opgenomen in het dossier. De instelling verleent aan derden toegang tot een dossier op grond van dwingende wettelijke verplichtingen. 

De RIBW en uw privacy

Uw dossier inzien, corrigeren of aanvullen

U hebt bij de RIBW de mogelijkheid om uw persoonsgegevens online in te zien. U kunt samen met uw begeleider uw elektronisch cliëntendossier inzien, corrigeren en/of aanvullen.

Ook kunt u samen met een medewerker van de afdeling zorg uw dossier bekijken, corrigeren of aanvullen op de Serviceorganisatie. U kunt hiervoor een afspraak maken door een e-mail te sturen of te bellen naar het secretariaat Zorg en HRM, de contactgegevens vindt u onder aan deze privacyverklaring. Bij een afspraak dient u zich door middel van een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren alvorens u inzage krijgt in uw elektronisch cliëntendossier.

U kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens ter inzage per post toegezonden te krijgen. U kunt hiervoor een e-mail of een brief met uw verzoek sturen naar onderstaande adresgegevens. Vermeld in uw verzoek uw postcode en huisnummer en een kopie van uw identiteitsbewijs, waarop uw BSN-nummer is afgeschermd. De kopie hebben we nodig, omdat wij uw identiteit moeten controleren voordat wij persoonsgegevens kunnen sturen. U kunt voor het maken van een afgeschermde kopie gebruikmaken van de KopieID-app die de Rijksoverheid aanbiedt.

Wij sturen u vervolgens binnen een maand uw persoonsgegevens. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt na controle vernietigd.

Opschorting

In afwachting van een correctie van, aanvulling op of het wissen van persoonsgegevens kunt u vragen of we uw persoonsgegevens tijdelijk niet verwerken. Dit verzoek kunt u richten aan het secretariaat Zorg en HRM.

Verwijderen

Uw persoonsgegevens kunnen verwijderd worden als er aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan. Deze procedure loopt via het secretariaat Zorg en HRM.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik uit zorg ben?

De RIBW heeft wettelijke verplichtingen waardoor wij persoonsgegevens een bepaalde tijd moeten bewaren, ook wanneer u uit zorg bent. De zorginhoudelijke gegevens bewaren wij 2 jaar, gegevens over de financiële afhandeling bewaren wij 5 jaar.

Gegevensuitwisseling anders dan in deze privacyverklaring genoemd, zullen we alleen doen met uw toestemming. De toestemming wordt opgenomen in het dossier.

Goede zorg

De gegevens die we vastleggen zijn wettelijk verplicht, noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de geleverde zorg en het leveren van goede zorg.

Functionaris gegevensbescherming

De RIBW heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst. Deze functionaris handelt onafhankelijk en houdt toezicht op het naleven van de privacywetgeving (AVG) en adviseert de organisatie hierover.

Klacht

Als u een klacht heeft over de wijze waarop wij als organisatie met uw privacy zijn omgegaan dan kunt u een klacht indienen conform onze Klachtenregeling voor cliënten of deze rechtstreeks indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe kan ik contact opnemen als ik (andere) vragen heb over mijn privacy?

Voor al uw vragen omtrent privacy kunt u contact opnemen met:

RIBW Nijmegen & Rivierenland
Secretariaat Zorg en HRM
Telefoon: 088 382 05 03
E-mail: secretariaat.serviceorganisatie@ribw-nr.nl

Postadres:
RIBW Nijmegen & Rivierenland 
Postbus 1437
6501 BK Nijmegen

Bezoekadres:
RIBW Nijmegen & Rivierenland
Kerkenbos 1103A
6546 BC Nijmegen 

13 november 2018
Versie 1.0 

Privacyverklaring bezoekers

De verwerking van uw persoonsgegevens bij de RIBW Nijmegen & Rivierenland

 • We verzamelen en gebruiken minimale gegevens van u tijdens het bezoeken van de website.
 • Indien u het contactformulier invult, gebruiken we die gegevens om uw vraag of opmerking op de juiste wijze te kunnen beantwoorden of verwerken. Indien er geen reden meer is om uw gegevens te bewaren, worden ze verwijderd.
 • Cookies die via www.ribw-nr.nl geplaatst worden, zijn voor het optimaal functioneren van de site, voor analyses op geaggregeerd niveau, en voor marketingdoeleinden van de RIBW zelf. Niet om profielen op te bouwen voor adverteerders/zorgverzekeraars.
 • Wij verkopen nooit uw persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies

Om uw bezoek aan onze website te optimaliseren zetten we cookies (en vergelijkbare technieken) in. Hiermee kunnen wij (en derde partijen) uw gedrag op onze website analyseren en het gebruiksgemak van onze website nog verder verbeteren. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan onze website.

De informatie die de RIBW Nijmegen & Rivierenland verzamelt, bijvoorbeeld door middel van cookies, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Voor functionele doeleinden: om het navigeren op de website van de RIBW Nijmegen & Rivierenland te vergemakkelijken en om uw voorkeuren bij gebruik van de website te onthouden (bijvoorbeeld of u wel of geen cookies heeft geaccepteerd).
 • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de website van de RIBW Nijmegen & Rivierenland te analyseren door middel van geanonimiseerde gegevens. Zo kunnen we bijvoorbeeld bijhouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat we weten welke onderdelen van de website goed worden bekeken.
 • Zogenaamde derde partij cookies: YouTube gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om de bandbreedte te controleren zodat de video's op onze website correct worden afgespeeld. Google gebruikt deze cookies om de routebeschrijvingen en de landkaart op onze website te tonen en te laten functioneren.

Functionaris gegevensbescherming

De RIBW heeft een functionaris gegevensbescherming in dienst. Deze functionaris handelt onafhankelijk en houdt toezicht op het naleven van de privacywetgeving (AVG) en adviseert de organisatie hierover.

Klacht

Als u een klacht heeft over de wijze waarop wij als organisatie met uw privacy zijn omgegaan dan kunt u een klacht indienen bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via privacy@ribw-nr.nl of deze rechtstreeks indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe kan ik contact opnemen als ik (andere) vragen heb over mijn privacy?

Voor al uw vragen omtrent privacy kunt u contact opnemen met:

RIBW Nijmegen & Rivierenland
Secretariaat Zorg en HRM 
Telefoon: 088382 05 03  
E-mail: secretariaat.serviceorganisatie@ribw-nr.nl

Postadres:
RIBW Nijmegen & Rivierenland 
Postbus 1437 
6501 BK Nijmegen

Bezoekadres:
RIBW Nijmegen & Rivierenland 
Kerkenbos 1103A
6546 BC Nijmegen 

27 januari 2021
Versie 1.1

Saar
Story title

Ervaringsverhalen

Saar over haar angststoornis en dagactiviteitencentrum Phoenix

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.