We zetten in op:

  • Ambulantisering: zo zelfstandig mogelijk leven en werken
  • Sociale inclusie: opgenomen worden in de wijk

Zorg & welzijn

Wij werken intensief samen met behandelaren, huisartsen en apothekers. Maar ook met onderaannemers voor participatie & werk. Of het Werkbedrijf en UWV. 

Wonen

Samen met allerlei partijen bouwen we aan wijken waar burgers, ook mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, kunnen samenleven. Met woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en gemeenten zoeken we naar voldoende geschikte woningen, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de voorkeuren van onze cliënten. Bijvoorbeeld de wens om geclusterd te wonen: een aantal woningen bij elkaar in de buurt, zodat de bewoners zich gesteund voelen door elkaar. Of woonruimte op een rustige locatie voor de prikkelgevoelige cliënt.

Innovatie

Moderne Devotie & Samen Sterker in de Wijk

Samen bouwen aan inclusieve buurten. Waar alle bewoners, ook kwetsbare mensen, een plek hebben en mee kunnen doen in onze samenleving. Dat is de droom van Portaal, Talis, Woonwaarts, Driestroom, Pro Persona, IrisZorg en RIBW Nijmegen & Rivierenland. In onderstaand filmpje spreken zij hun ambitie uit en geven ze de intentieovereenkomst visueel door aan de volgende bestuurder. “In de intentieovereenkomst staat hoe we onze droom willen realiseren”, vertelt Esther Lamers, (Woonwaarts). “Onder meer via de leergang ‘Moderne Devotie’, die we samen doorliepen, hebben we de uitgangspunten hiervoor ontdekt. We hebben opgeschreven hoe we door samenwerking essentiële veranderingen kunnen verwezenlijken voor wonen en zorg in de wijk.” Edwin ten Holte (RIBW Nijmegen & Rivierenland) vult aan: “Dat begint bij het inclusief denken van ons als zorgorganisaties en woningcorporaties. Staan voor inclusie.” Ronald Leushuis (Talis): “Ons niet meer afvragen waar we van zijn, maar wat we gaan doen.” De zeven organisaties worden in het verwezenlijken van hun droom begeleid door Anneke Nijhoff van planontwikkelbedrijf FAME: “Voor de realisatie van inclusieve buurten gaan ze praktisch te werk, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau. Daarin is het mijn rol om ervoor te zorgen dat organisaties en mensen op beide niveaus elkaar begrijpen om van daaruit tot nieuwe ideeën en werkwijzen te komen.”

“We gaan aan de slag voor een samenleving in de meest letterlijke zin van het woord: samen leven. Waarin vragers van ondersteuning of zorg ook dragers voor anderen kunnen zijn.” Marjan Verschuure (IrisZorg): “Ieder mens heeft wat te bieden voor een ander. We kijken niet naar wat mensen niet kunnen, maar wat ze wél kunnen bijdragen. Zo wordt het een manier van samenleven waarin iedereen tot zijn recht komt.” Patricia Esveld (Pro Persona): “We vinden dat ieder mens recht heeft op een volwaardig leven. Daarom gaan we onderzoeken hoe we dit voor elkaar krijgen zodat we inclusieve woonwijken in Nijmegen kunnen realiseren. De komende tijd kijken we naar verschillende vormen van wonen met ondersteuning en zorg en hoe dat past in een woonwijk. Samen met onze partners zijn we benieuwd hoe dat eruit gaat zien: een buurt waarin iedereen meetelt en gezien wordt. Waar ieder mens meedoet en van waarde is en waarbij hun achtergrond niet op de voorgrond staat.”

Benieuwd naar deze droom in tekst? Lees dan het pdf-bestand Samen sterker - Wijken van en voor iedereen, het interview in FAME of het artikel op de website van de Nederlandse ggz. Ook de routekaart van Moderne Devotie en de gereedschapskist, geven je meer inzicht in de projecten. 


Pilot Breed Basis Team (BBT)

De RIBW is nauw betrokken bij een aantal proeftuinen op initiatief van de gemeente Nijmegen. Ambulant begeleiders van de RIBW vormen in ieder geval tot eind 2021 in Nijmegen-Zuid en Nijmegen Lindenholt Brede Basis (wijk)Teams (BBT's) met medewerkers van onder andere Sterker Sociaal Werk, Pluryn en Bindkracht 10. Het is de bedoeling dat deze integrale wijkgerichte gebiedsteams in 2022 over heel Nijmegen beschikbaar komen onder de naam Buurtteams Nijmegen.

Deze teams geven integrale ondersteuning aan mensen met een hulpvraag in een bepaalde wijk. De professionals in dat team zijn medewerkers van verschillende zorgorganisaties met verschillende expertises.

Het team kan verzoeken tot ondersteuning zelf beoordelen. Het streven is om een groot deel van de gevraagde zorg door het team zelf te laten uitvoeren zonder beschikking. Zorgvragen die te specialistisch zijn om zelf op te pakken worden als maatwerkvoorziening doorverwezen naar een zorgpartij.

De ondersteuning vanuit het BBT kan voor een korte periode zijn, maar ook een langdurig karakter hebben en bijvoorbeeld in de vorm van een waakvlamcontact plaatsvinden. De BBT’s worden gefinancierd vanuit de Gemeente (Wmo).

Video over het Brede Basisteam (BBT) in Lindenholt Nijmegen

Pilot WijkGGZ

Sinds begin 2016 wordt er in de regio Gelderland-Zuid samengewerkt aan een sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit gebeurt in een netwerk gevormd door partners uit de gemeenten, het zorg- en veiligheidsdomein, zorgverzekeraars en mensen met ervaringskennis/-kunde. We noemen dit WijkGGZ.

In de WijkGGZ werken de zorgpartners Pro Persona, RIBW Nijmegen & Rivierenland, Pluryn en IrisZorg samen met lokale partners aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan mensen met een psychisch kwetsbaarheid en hun naasten. Met veel oog voor de vraag van de wijkbewoner en inzet van ervaringsdeskundigheid als belangrijk middel. Zij willen voorkomen dat situaties in de wijk escaleren, door vroegtijdig te signaleren en specialistische expertise in te zetten. Door goede geïntegreerde triage op basis van het héle verhaal streven ze naar een betere toeleiding naar de tweede lijn. 

De pilot WijkGGZ draait in 2021 in Nijmegen (wijk Dukenburg) en Tiel en wordt naar verwachting verder ontwikkeld in Rivierenland. In Nijmegen en in het Rijk van Nijmegen wordt er nog gezocht naar hoe dit product vorm wordt gegeven naast de andere ontwikkelingen in de extramurale zorg.

Video over WijkGGZ in Dukenburg Nijmegen

RIBW & Het Theezaakje: "Vrolijke thee met een sociaal verhaal"

RIBW & Skill'ness: "Leren door te doen en te ervaren, dat is onze specialiteit"

Saar
Story title

Ervaringsverhalen

Saar over haar angststoornis en dagactiviteitencentrum Htien

Wil je meer weten over de RIBW?

Neem dan contact met ons op. Op de aanmeldpagina vind je welke stappen een cliënt
kan zetten om zich aan te melden voor onze begeleiding.