Missie: wij maken mensen sterker

Ieder mens heeft het recht op een betekenisvol leven en om mee te doen in de samenleving. Een ernstige psychiatrische aandoening mag daarbij geen belemmering zijn. De RIBW begeleidt mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Dat doen wij bij wonen en participatie. Dankzij onze sociaal psychiatrische begeleiding is de cliënt beter in staat de regie over de kwaliteit van zijn leven te voeren en mee te doen in de samenleving.

Visie: herstelvermogen van ieder mens

Wij maken het mogelijk dat mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) met maatwerkondersteuning een waardevolle rol kunnen vervullen in de samenleving. Wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet op basis van gelijkwaardigheid. Het doel van onze begeleiding is altijd gericht op herstel, autonomie, zelfregie, participatie en inzet van het sociale netwerk van de cliënt.

Wij werken zowel vraaggericht als motiverend en nemen alleen taken en verantwoordelijkheden van een cliënt over als dit echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld om terugval te voorkomen. De RIBW staat midden in de samenleving en onderhoudt intensieve relaties met partijen in het sociaal domein en de zorg.

Onze aanpak

We werken vanuit de visie op positieve gezondheid en herstelondersteunende zorg. Dit betekent dat we uit gaan van het herstelvermogen van ieder mens en breed kijken naar gezondheid; zowel naar de fysieke, emotionele als sociale uitdagingen. En dat we luisteren naar wat een cliënt nodig heeft om te herstellen. Zijn of haar talenten, wensen en doelen staan centraal en de cliënt voert zoveel mogelijk eigen regie.

Psychiatrische problemen gaan regelmatig samen met een sociaal isolement. Wij ondersteunen cliënten bij maatschappelijk herstel. Niet alleen door ons te richten op de cliënt, maar ook op zijn/haar familie, de buurt en wijk waarin iemand leeft. Daarmee stimuleren wij ook de samenleving om meer tolerant en inclusief te worden. Ook de afstemming met andere zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties is gericht op een inclusieve cliëntreis, waarbij niet wordt gedacht in hokjes maar in aansluiting.

Strategie: perspectieven (blijven) verleggen en focus op wat echt belangrijk is

In onze strategienotitie ‘RIBW Nijmegen & Rivierenland - Perspectieven (blijven) verleggen en focus op wat echt belangrijk is' zetten we de koers uit voor de komende jaren. De majeure transformatie van beschermd wonen, ambulante begeleiding en participatie & werk raakt alle onderdelen van de RIBW Nijmegen & Rivierenland. Alle zeilen worden bijgezet om op koers te blijven. Ondertussen krijgen vele veranderingen vorm en inhoud, terwijl de zorg voor onze cliënten ondertussen doorgaat. Zo maken wij de RIBW sterker en wendbaar.

Onze speerpunten zijn daarbij:

  • Onderscheidend in sociaal psychiatrische begeleiding
  • Sterk in begeleiding op maat
  • Sterk in innovatie door samenwerking
  • Sterk in vakmanschap
  • Een wendbare organisatie
Renske
Story title

Ervaringsverhalen

Renske vertelt over haar herstelproces van psychotische depressies

Wil jij ook onze ondersteuning?

Kijk dan op de aanmeldpagina welke stappen je kan zetten.
Of neem contact met ons op als je vragen hebt. Bijvoorbeeld over onze begeleiding naar herstel.